کارگاه آموزشی کارشناس فروش شوید


فصل۱
چگونه از مطالب آموزشی این دوره سودببریم؟
تعریف جامع فروش؟
چگونه ارتباط مثبت بامشتریان داشته باشیم؟
راز ارتباط موثر داشتن بامشتریان
تکنیک های فروش را یادبگیربه راحتی
سوالات کلیدی فروش زیاد

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)


فصل۲
اثرقانون عادت ها درفروش زیادوکم
چه عادتهای درفروش به ماکمک می کند؟
چه عادتهای درفروش به ماصدمه میزند؟
شرطی سازی فروش چیست؟
چندداستان کوتاه وآموزشی
چرخه معیوب در فروش چیست؟
چرخه رشددرفروش چیست؟
داستان من درفروش وچرا…
تست علاقمندی درفروش
چگونه عاشق کارمان شویم؟

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)

فصل۳
چگونه ارتباط موثربامشتریان داشته باشیم؟
تعریف شماازکارکردن چی؟
مردم بایت چی پول خرج می کنند؟
روانشناسی فروش به زبان ساده
فرق کار آنلاین وآفلاین درچیست؟
چه کاری انجام بدهم تا فروشم زیادبشه؟
چه کارهای نبایدانجام بدهم درفروش؟
چه کارهای رابایدواگذارکنیم به دیگران درفروش
شناخت هدف مشتریان ازخرید محصولات وخدمات ما
تعریف مشتری مداری مدرن چیست؟
درشرایط بحرانی چگونه فروش کنیم؟
چرامردم ازفروشنده های دوره گرخریدنمی کنند؟
درحالیکه ۵۰٪ارزان ترنسبت به بازمی فروشند.
درفروش هرگزبامشتری بحث نکن چونکه…
درفروش هرگزمشتری رامحکوم نکن چونکه…
کاربرد تصمیمات ازپیش تعیین شده چه اثردرفروش ما دارد.
نیت خودت را درفروش مشخص کن
چگونه سریعترتصمیم بگیریم باتصمیمات ازپیش تعیین شده

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)


فصل۴
مرورکوتاه فصل ۳
ارتباط موثر باخود مقدس درونی
افزایش اعتمادبه نفس درفروش به راحتی
چقدرخودت راباورداری؟
عاشق خودت باش چونکه…
فرکانس معکوس درفروش چیست؟
اثرگذاری برمحیط باانرژی روانی
آینده چگونه خلق می شود؟
رها شدن ازترس ازشکست به راحتی
به آنچه دوست نداری نه بگو به راحتی
دنبال خوبی های دنیاباش چونکه…
چگونه هدف وبرنامه داشته باشیم؟
هرروزیک درجه بهترشو
اثرموسقی درافزایش یاکاهش فروش
چگونه ذهن مابرنامه ریزی می شود.
کنترل درون گفتاری درفروش
چرابایدشکرگذارباشیم؟
ارتباط باخودمقدس مهم است چونکه…

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)


فصل۵
ترس چیست؟وراهکارهای مقابله باآن
کلیدهای ذهن که باترس فعال میشه
وظیفه ذهن بقاچیست؟
وظیفه ذهن خلاق چیست؟
اثرترس برذهن ورابطه آن بافروش
چگونه از قضاوت نترسیم؟
چگونه ازردشدن نترسیم؟
چگونه ازنه شنیدن نترسیم؟
چگونه ازناشناخته هانترسیم؟
رهاشدن ازترس ازنظردیگران
ترس ازحمایت راکناربگذار اگر…
همه مشتری مانیستن چونکه…
بازاراشباه شده است/ترس ازدادن ثروت
ترس از رقبای بازار رهاکن وگرنه…
مردم پول ندارن ازمن خریدکنند،این باورشماست
دیگه خیلی دیرشده/رهاکردن حس ناامیدی
رفع ایرادات مشتریان شاکی به سادگی
چگونه ترس ازفروش رااز بین ببریم؟
مثل بیشترمردم نباش که ازترس فلج شده اند…

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)


فصل۶
چراانگیزه داشتن درفروش مهم؟
چگونه به خودمان انگیزه بدهیم؟
درک اصولی وسازکار ذهن
شناخت ذهن اولین گام ساخت انگیزه است
تله خرس درفروش چیست؟
درک قانون انتخاب درزندگی،حق باشماست چونکه…
ماذهن نیستم بلکه ما هوشیاری هستم
ذهن ابزارماست وراه مدیریت ذهن رایادبگیر
چگونه جهان هستی به ماکمک می کند.
احساسات کلیدمسیرشماست درزندگی
درک قانون توجه درفروش مهم
روحیه خودت همیشه بالاببر چونکه…

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)


فصل۷
تعریف دیدگاه سیستمی درفروش
ساخت یک سیستم فروش ازپایه
همه کسب وکارهایک سیستم فروش دارن
چگونه سیستم فروش خودمان راازپایه طراحی کنیم؟
یادگیری مدیریت افراددرفروش
یادگیری مدیریت ابزاردرفروش
سوالات مهم و کلیدی درسیستم سازی فروش
ارزش ابزاردرراحت ثروتمندشدن ما
این دوره خودش یک ابزارکارآمداست برای شما
باچه افرادی کارکنیم بهتر است
چرابایدیک تقویم محتوا درفروش داشته باشیم؟
چگونه یک دیدگاه سیستمی داشته باشیم؟
اصل نگرش+اصل ابزار=فروش زیاد
فیلم آموزشی کوتاه داستان واقعی ازیک کمپانی بزرگ
چگونه باسیستم سازی فروش این کمپانی ملتی میلیاردر دلاری شد.

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)


فصل۸
رازهای تبلیغ نویسی فصل۱
چگونه درفروش اطمینان سازی کنیم؟
چگونه در فروش مشتری رادرگیرکنیم؟
هدف خودراازتبلیغات مشخص کنید.
چرا ٪۸۰خریدهای شماتکراری وازافرادخاصی؟
هدف ازتبلیغات باورسازی وبعدفروش
چگونه ذهن مشتریان خود رابشناسیم؟
مشتری چه انتظاری ازخدمات ومحصولات مادارد؟
اصل اطمینان سازی درفروش چیست؟
چگونه درشرایط بحرانی فروش کنیم؟
فرمول تبلیغ نویسی به زبان ساده
چگونه خدمات ومحصولات خودرامعرفی کنیم؟
شناخت اصول قیمت گذاری درفروش
چگونه ترس مشتریان راازبین ببریم؟
چراکسب وکارهای سنتی هرروزکمترمیشن؟

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)


فصل۹
رازهای تبلیغ نویسی فصل۲
دلایل خریدمشتریان از خدمات ما
دلایل عدم خریدمشتریان ازخدمات ما
رازهای تبلیغ کردن هدفمنددربازار
چرابعضی بیزینس ها باتبلیغ کردن نابودمیشن؟
چرابعضی تبلیغات باشکست مواجعه میشه
فرق فروش منطقی بافروش احساسی درچیست؟
چگونه فروش احساسی داشته باشیم؟
آیا می دانی تبلیغ نویسی ۷ مرحله دارد؟
چگونه یک شعارتبلیغاتی اثرگذار طراحی کنیم؟
رمزکشای تبلیغات کمپانی های بزرگ بادرآمدمیلیاردی دلاری
اصل اول شناخت بازاربعد تبلیغات هدفمند داشتن

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)


فصل۱۰
چگونه یک سناریو فروش بنویسیم؟
دلایل فروش کسب وکارها
چگونه حس نیازدرمشتریان ایحادکنیم؟
چگونه به مشتریان سرنخ بدهیم؟
چگونه کمپانی اپل حس نیازدرمشتریان ایجادمی کند؟
هدف داشتن برای تبلیغات دربازارامروز مهم چونکه…
چرا ۸۰٪ بازارسهم فروشگاهای بزرگ وشرکت هاست؟
چرا ۲۰٪ بازارسهم ۸۰٪ ازفروشندگان ضعیف وکوچک است؟
چرابایدتخصصی کارکنیم؟
بازارهدف خودرامشخص کنید،بعدتبلیغ کنید.

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)


فصل۱۱
رازهای تبلیغ نویسی فصل۳
چگونه باکارت ویزیت فروش کنیم؟
چگونه باتراکت فروش کنیم؟
چگونه به صورت آنلاین فروش کنیم؟
چه فرقی بین فروش حضوری وآنلاین؟
فروشی فصلی چیست؟
چراخیلی ها همیشه منتظرفروش فصلی هستن
انتظارشکست درکسب وکارچیست؟
دلایل خریدمشتریان رابدانید
چگونه محصول خودمان رابه شکل احساسی معرفی کنیم؟
مغزخریدان درچه فرکانس مغزی بیشترفعال آلفا یا بتا؟
شناخت امواج مغزی فروش مهم
فروش محصولات وخدمات به صورت داستانی اثرگذار است
برانگیختن حس همدری در مشتریان رایابگیرید
فروش خدمات ومحصولات باهرقیمتی امکان دارد
رازهای بالابردن ارزش یک محصول رایادبگیر
برنامه ریزی ذهن مشتریان برای فروش بیشتر
۵تابخریکی ببرپاداش دادن به مشتریان راجدی بگیر
چرامحصولات وخدمات بدون گارانتی فروش کم دارد؟

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)


فصل۱۲
ورودبه دنیای دیجیتال مارکتینگ
شناخت اصولی دیجیتال مارکتینگ
چگونه از فروش سنتی به دیجیتال مارکتینگ واردشویم
اصول یادگیری مثال باشگاه بدنسازی
رازهای استوری دردنیای کسب وکار امروز
استوری چیست؟
چرا ساخت استوری برای کسب وکار مهم؟
چگونه کمپانی اپل استوری می سازد؟
راز پیش فروش محصولات کمپانی اپل دردنیا
صفرتاصد همکاری درفروش رایادبگیر
چگونه بلاگرشویم؟
ویژگی های یک بلاگر خوب چیست؟
شناخت بلاگری وسودبردن ازآن
شناخت موانع باورکمالگرای درفروش
چرامهم که دربالای گوگل باشیم؟
مرورتمام فصل ها از 1تا12

(توضیح تکمیلی فصل در،ویدیو آموزشی)بنظرشما دستمزد یک ماه کاری کارشناس فروش چقدر؟

میانگین بین ۲۰ تا۵۰ میلیون درماه
این محصول نصب دستمزد یک کارشناس فروش درماه قیمت گذاری شده است.
بااین حال برای اینکه دوستان تیم آسان ویزیت بتوانند ازاین محصول ارزشمند بهره مند شوند،این محصول به صورت پلکانی هرماه افزایش می یابدتابه قیمت اصلی خود یعنی ده میلیون تومان برسد.

اعتبارقیمت محصول تاپایان این ماست 1402/10/01

قیمت این ماه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف این ماه ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مراحل خریدمحصول آموزشی🎓
۱.شماره کارت واریزی محصول جهت خرید

شماره کارت واریزی دوره آموزشی

(شماره کارت به نام علی زمانیان مدیرسایت)
۲.بعداز واریز عکس فیش خودتان رابه شماره(09058160959)درتلگرام یا ایتا،روبیکاارسال کنید✔️

blank  blank  blank

۳.لینک دریافت محصول + لینک پشتیبانی محصول همانجا به شماتحویل داده میشه✔️
۴.گارانتی مشاوره وپشتیبانی محصول باتاریخ واریزی فیش تا شش ماه برای شما فعال میشه✔️
توجه:۳۰روز ضمانت بازگشت وجه کامل